Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

06 72 06 41 54

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

CO TO JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRMY?

Odpowiedzialność cywilna firmy to obowiązek, nałożony na firmę, naprawy szkód na osobie, szkód materialnych lub niematerialnych, które mogą być wyrządzone, w trakcie wykonania przez nią działalności, osobom trzecim przez rzeczy lub osoby, które są z tą firmą związane.   

Istnieje więc wiele sytuacji, w których firma może być pociągnięta do odpowiedzialności. 

Prawo dotyczące odpowiedzialności cywilnej zawiera szereg zasad, które określają warunki, na których poszkodowane osoby mogą domagać się odszkodowania od strony, która jest uznana za odpowiedzialną za te szkody.

Musi ona koniecznie implikować: 
  • Istnienie szkody,
  • Zdarzenie powodujące powstanie szkody,
  • Związek przyczynowo-skutkowy między nimi.

Na stronie domagającej się odszkodowania ciąży zawsze obowiązek dostarczenia dowodu na spełnienie każdego z tych warunków.

Są dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej : kontraktowa i deliktowa/quasi deliktowa: 

O odpowiedzialności kontraktowej mówimy wtedy, kiedy u podstaw powstałej szkody leży nieprzestrzeganie postanowień umowy.
O odpowiedzialności kontraktowej mówimy więc w przypadku uchybienia (niewykonania lub złego wykonania umowy), które spowodowało szkodę oraz, kiedy zostanie udowodniony związek przyczynowo-skutkowy między nimi.

O odpowiedzialności deliktowej/quasi-deliktowej mówimy, kiedy, niezależnie od postanowień umowy, przyczyną szkody na osobie trzeciej jest uchybienie zawodowe.

Odpowiedzialność cywilna może wynikać z: 
  • Czynu osobistego sprawcy szkody (artykuły 1382 i 1383 kodeksu cywilnego),
  • Wad przedmiotów (artykuł 1384 ustęp 1 kodeksu cywilnego),
  • Czynu innej osoby (artykuł 1384 i kolejne kodeksu cywilnego),
  • Nieprzestrzegania zobowiązania umownego, niewykonania lub złego wykonania zobowiązania umownego (artykuły 1147 i 1137 kodeksu cywilnego).

Plik do pobrania


Góra strony