Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

+0033 (0)5.56.90.82.82

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

CO TO JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIESIĘCIOLETNIA?

1°) Zasady odpowiedzialności dziesięcioletniej

Na każdą firmę jest nałożony obowiązek związany z ochroną porządku publicznego dotyczący ubezpieczenia od odpowiedzialności obowiązującego przez okres 10 lat od odbioru robót (*).

To oznacza, że Twoja firma może być zwolniona z tej odpowiedzialności tylko w przypadku udowodnienia, że przyczyna szkody nie jest związana z Twoją firmą (przypadek siły wyższej, wina osoby trzeciej lub wina strony poszkodowanej).

(*) Data odbioru prac jest datą, od której jest liczony okres ciążącej na Twojej firmie odpowiedzialności.

2°) Dziesięcioletnia odpowiedzialność w przypadku prac budowlanych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu

Zapewniamy płatność za wykonanie poprawek w budynku, w budowie którego uczestniczył ubezpieczony, jak również za prace wykonane w istniejących budynkach, całkowicie zawartych w nowych budowlach, które stają się technicznie niewidoczne, zgodnie z przepisami  punktu II artykułu L.243-1-1 kodeksu ubezpieczeń, kiedy ubezpieczony zostaje pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie domniemania opartego na przepisach artykułów 1792 i kolejnych kodeksu cywilnego dotyczących prac budowlanych i w granicach tej odpowiedzialności.

Prace naprawcze, szczególnie w przypadku budowy nowych obiektów w miejscu starych, obejmują również prace polegające na wyburzeniu budynku, usunięciu gruzu oraz, ewentualnie, konieczne prace związane z rozbiórką i demontażem budynku.

Jeśli nie jest stwierdzone naruszenie konstrukcji lub niemożność korzystania z obiektu, domniemane szkody nie podlegają dziesięcioletniemu ubezpieczeniu, w myśl artykułu 1792 kodeksu cywilnego.

3°) Czas trwania zobowiązania

Ponosisz odpowiedzialność wobec inwestora i kolejnych nabywców przez okres 10 lat, który nie może być skrócony.

USTAWOWY TERMIN ROZPOCZĘCIA BUDOWY

Pierwsze prace wykonane przez jednego z wykonawców, również przez wykonawcę odpowiedzialnego za wyburzenie obiektu w terenie lub w samym obiekcie.

ODBIÓR:

Wyraźna lub milcząca akceptacja przez inwestora, dokonana z zastrzeżeniami lub bez zastrzeżeń, prac budowlanych i obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami artykułu 1792-6 kodeksu cywilnego.

Odbiór jest najważniejszym elementem w całym systemie odpowiedzialności ponoszonej przez wykonawców obiektów.

Odbiór pozwala inwestorowi sprawdzić jakość wykonanej pracy i wymagać wykonania poprawek, jeśli prace: 
 • nie są zgodne z postanowieniami umowy,
 • nie są wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
 

Odbiór rodzi kilka skutków: 

 • Umożliwia przeniesienie obowiązku pieczy nad obiektem,
 • Stanowi punkt wyjścia dla kwestii odpowiedzialności i ustawowych gwarancji, to jest:
  • gwarancji stanu idealnego (artykuł 1792-6 kodeksu cywilnego): wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszystkich nieprawidłowości, jakie ujawnią się w ciągu roku od odbioru obiektu budowlanego,
  • gwarancja prawidłowego funkcjonowania (artykuł 1792-3 kodeksu cywilnego): wszystkie elementy wyposażenia, które mogą być usunięte lub wymienione bez konieczności niszczenia budynku (przykład: okiennice, armatura lub wyposażenie domu) są objęte gwarancją przez okres dwóch lat od daty odbioru,
  •  gwarancja dziesięcioletnia (1792 i 2270 kodeksu cywilnego): przez dziesięć lat korzystasz z dziesięcioletniej ochrony ubezpieczeniowej, która dotyczy szkód, jakie stwarzają zagrożenie dla stabilności obiektu budowlanego lub czynią go niezdatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
 • Dotyczy wad widocznych (odbiór dotyczy widocznych wad, braków lub błędów, które nie były ujęte w zastrzeżeniach),
 • Uruchomienie wypłaty należności (termin dający prawo do zwrotu gwarancji lub zwolnienia kaucji, która została ustanowiona w jej miejsce. Powoduje wymagalność reszty należności za wykonane prace po przedstawieniu ogólnego rozliczenia).

W czasie czynności odbiorczych wykonawca, którego roboty są kontrolowane, musi być obowiązkowo obecny na miejscu lub, w razie jego nieobecności, powinien być wezwany na ten odbiór w sposób ważny.  W przeciwnym razie odbiór jest wobec niego nieskuteczny.
Zostaje z niego sporządzony protokół, który jest podpisywany przez inwestora i parafowany przez wykonawcę oraz, ewentualnie, przez kierownika nadzoru.
Zaleca się sporządzenie protokołu z odbioru, by uniknąć wszelkiego rodzaju sporów.

Odbiór powoduje przeniesienie na inwestora obowiązku pieczy nad obiektem i ryzyk z tym związanych.
Wykonawca jest zwolniony ze swojego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na budowie i ochrony osób tam się znajdujących.

Kiedy odbiór obiektu następuje z zastrzeżeniami wymienionymi w protokole odbioru, należy ustalić, w porozumieniu z inwestorem, termin wykonania koniecznych prac naprawczych.

W przypadku braku takich wspólnych ustaleń lub w przypadku niewykonania robót w terminie, inwestor może, po wysłaniu ponaglenia pozostającego bez odpowiedzi, zlecić wykonanie prac wskazanych w zastrzeżeniach innej firmie, na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odpowiedzialność dziesięcioletnia nie będzie dotyczyła zastrzeżeń przedstawionych w czasie odbioru robót.
 

Pliki do pobrania


Góra strony