Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

06 72 06 41 54

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

Odpowiedzialność cywilna za wynajmowany sprzęt

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wynajmowany sprzęt ma na celu ubezpieczenie całego sprzętu, podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia, który jest wynajmowany przez ubezpieczającego na potrzeby własnej firmy.      

Z powodu obowiązkowego wyłączenia z umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia pojazdów samochodowych (artykuł 211.1 kodeksu ubezpieczeń), umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za pojazdy samochodowe i sprzęt mechaniczny muszą być zawierane jako odrębne umowy.

Ubezpieczeniem są objęte skutki finansowe odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie ruchu pojazdów, jak również, w przypadku odpowiedzialności cywilnej za sprzęt, szkody związane z eksploatacją sprzętu używanego jako narzędzia (za ten ostatni element wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności).

Przykład: łyżka koparki zrywa kabel w czasie prac ziemnych, my wtedy interweniujemy w zakresie szkód wyrządzonych, w tym przypadku, osobom trzecim.
 
Składka za ubezpieczenie jest obliczana na podstawie kosztu wynajęcia takiego sprzętu w ciągu całego roku.

Możemy również rozszerzyć naszą ochronę na kradzież, akty wandalizmu, pożar, rozbicie szyby i szkody, które nie są objęte ubezpieczeniem wynajmującego.


Góra strony